Regulamin

Regulamin programu „Pokój Prasowy”

 

 1. Organizatorem Programu „Pokój Prasowy”, zwanego dalej Pokojem Prasowym, jest Łukasz Jurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pan Pikto z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 8a/4, zwany dalej Agencją PR.
 2. Zasady uczestnictwa w Pokoju Prasowym reguluje niniejszy Regulamin.
 3. Pokój Prasowy jest programem relacji z mediami i blogosferą, zwanych dalej Mediami.
 4. Czas trwania Pokoju Prasowego jest nieoznaczony i trwa do jego odwołania.
 5. Do Pokoju Prasowego może przystąpić każdy, kto oferuje nocleg w Polsce, zwane dalej Hotelem, który podpiszą umowę z Agencją PR.
 6. Szczegółowe zasady uczestnictwa Hotelu w Programie określa umowa zawierana pomiędzy Hotelem a Agencją
 7. Hotele, które przystąpiły do Pokoju Prasowego prezentowane są w serwisie internetowym pokojprasowy.pl, zwanym dalej Serwisem.
 8. Z Pokoju Prasowego mogą korzystać przedstawiciele Mediów, którzy otrzymali pełen dostęp do Serwisu, zwany dalej Akredytacją.
 9. Akredytację uzyskuje się na podstawie wniosku wypełnianego on-line w Serwisie.
 10. We wniosku akredytacyjnym przedstawiciel Mediów jest zobowiązany – w odniesieniu do dziennikarzy – do podania:
  – adresu e-mail
  – imienia i nazwiska
  – numeru telefonu
  – redakcji
  – numeru legitymacji prasowej
  – wydawcy legitymacji prasowej
  – hasła, którym będzie się posługiwać

  Natomiast w odniesieniu do blogerów do podania:
  – adresu e-mail
  – imienia i nazwiska
  – numeru telefonu
  – adresu bloga
  – hasła, którym będzie się posługiwać.

 11. W każdym momencie przedstawiciel Mediów ma możliwość uaktualniania swoich danych.
 12. Dane zawarte we wniosku akredytacyjnym są niejawne i będą służyły tylko i wyłącznie Agencji PR, chyba że przedstawiciel Mediów wyrazi zgodę na przekazanie ich osobom trzecim
 13. Agencja PR zastrzega sobie prawo odmowy przyznania Akredytacji bez podania przyczyny.
 14. Akredytacja jest przyznawana bezterminowo i może być anulowana z jednotygodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 15. Przedstawiciel Mediów, który uzyskał Akredytację Pokoju Prasowego jest nazywany dalej Uczestnikiem Pokoju Prasowego.
 16. Anulowania Akredytacji z zachowaniem okresu wypowiedzenia może dokonać Agencja PR lub Uczestnik Pokoju Prasowego.
 17. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu akredytacja może być anulowana w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia przez Agencję
 18. W przypadku anulowania Akredytacji w trakcie pobytu Uczestnika Pokoju Prasowego w Hotelu wynikającej z rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Uczestnik Pokoju Prasowego jest zobowiązany do poniesienia opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem Hotelu.
 19. Uzyskanie Akredytacji do Pokoju Prasowego umożliwia Uczestnikowi złożenie w Serwisie wniosku rezerwacyjnego w celu uzyskania bezpłatnego noclegu w wybranym Hotelu.
 20. Wnioskując o rezerwację noclegu Uczestnik Pokoju Prasowego wybiera Hotel, rodzaj pokoju, datę przyjazdu i datę wyjazdu, ilość osób towarzyszących, przy czym Pokój Prasowy dopuszcza maksymalnie: trzydobowy pobyt w dwuosobowym pokoju z nie więcej niż jedną osobą towarzyszącą wraz ze śniadaniem i parkingiem, zwane dalej Standardem Pokoju Prasowego. Wszystkie usługi wykraczające ponad Standard Pokoju Prasowego podlegają opłacie zgodnie z cennikiem Hotelu, chyba że zgodę na podwyższenie Standardu wyrazi Hotel i Agencja PR.
 21. Wniosek o rezerwację noclegu należy złożyć nie krócej niż na 5 dni roboczych przed planowanym przyjazdem.
 22. Wniosek o rezerwację noclegu może być odrzucony przez Hotel bez podania przyczyny.
 23. Wniosek o rezerwację noclegu jest rozpatrywany przez Hotel w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
 24. Akceptację wniosku rezerwacyjnego potwierdza Agencja PR wysyłając informację na adres e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.
 25. W przypadku anulowania rezerwacji – po jej potwierdzeniu – lub niewykorzystaniu zarezerwowanego noclegu Uczestnik jest zobligowany do opłaty za jedną dobę hotelową zgodnie z cennikiem Hotelu.
 26. Rezerwacja może być anulowana w przypadku nie stawienia się – bez uprzedzenia – w Hotelu w terminie określonym we wniosku rezerwacyjnym.
 27. Uczestnik Pokoju Prasowego, któremu anulowano rezerwację jest o tym fakcie informowany poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.
 28. Koszty dojazdu, wyżywienia i inne poza Standardem Pokoju Prasowego Uczestnik pokrywa samodzielnie, ze środków redakcji, którą reprezentuje bądź sponsora jego uczestnictwa w Pokoju Prasowym.
 29. Uczestnik Pokoju Prasowego w okresie kolejnych 7 dni kalendarzowych od dnia zakończeniu pobytu w Hotelu w ramach Pokoju Prasowego jest zobowiązany do opracowania recenzji, która będzie opublikowana w Serwisie w przypadku dziennikarza: pod jego imieniem i nazwiskiem i nazwą redakcji, a w przypadku blogera pod imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem i nazwą oraz adresem bloga.
 30. Uczestnik Pokoju Prasowego deklaruje chęć zrelacjonowania pobytu w Hotelu na łamach redakcji lub bloga, które reprezentuje, z zastrzeżeniem, że fakt publikacji i jej charakter jest uzależniona od decyzji wydawcy.
 31. Uczestnik Pokoju Prasowego ma prawo odstąpić od opracowania recenzji, o której mowa w punkcie 31 jeżeli Hotel nie zapewni mu warunków określonych we wniosku o rezerwację, chyba że wcześniej Agencja PR poinformuje o zmianie warunków oferowanych przez Hotel, a Uczestnik Pokoju Prasowego te zmiany zaakceptuje.
 32. Uczestnik Pokoju Prasowego jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Hotelu, w którym przebywa w ramach Pokoju Prasowego, przy czym naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu Hotelu, w którym przebywa w ramach Pokoju Prasowego oznacza rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z anulowaniem akredytacji bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 33. Hotel, przyjmując Uczestnika Pokoju Prasowego, jest zobowiązany do udzielania mu wszelkich informacji, służących opracowaniu rzetelnej recenzji, przy czym wyłącza się z tego obowiązku wszystkie informacje stanowiące tajemnicę handlową.
 34. Hotel, przyjmując Uczestnika Pokoju Prasowego, deklaruje iż nie zaproponuje Uczestnikowi Pokoju Prasowego usług o zaniżonym standardzie i dołoży wszelkich starań, aby w profesjonalny sposób zaprezentować wszystkie atuty Hotelu.
 35. Hotel deklaruje, że nie będzie wywierał wpływu na Uczestnika Pokoju Prasowego w kontekście recenzji opracowywanej na potrzeby Serwisu, ani też innej publikacji stworzonej przy udziale czy wsparciu Uczestnika Pokoju Prasowego.
 36. Hotel deklaruje, że nie będzie świadczył Uczestnikowi Pokoju Prasowego bezpłatnie usług o wyższym charakterze niż określonym w Standardzie Pokoju Prasowego o ile nie wyrazi na to zgody Agencja PR, przy czym informacja o podwyższonym Standardzie Pokoju Prasowego znajdzie się w recenzji publikowanej w Serwisie.
 37. Hotel deklaruje, że nie będzie kontaktował się z Uczestnikiem Pokoju Prasowego po zakończeniu jego pobytu w celu wywarcia wpływu na recenzję, przedstawienia oferty handlowej czy propozycji innego rodzaju współpracy, chyba że Uczestnik Pokoju Prasowego i Agencja PR wyrazi na to zgodę.
 38. Agencja PR zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie funkcjonowania Pokoju Prasowego.
 39. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Pokoju Prasowego winny być w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy sądem właściwym dla jej rozstrzygania będzie sąd właściwy dla Agencji PR.